SUIZA, FUSIL SCHMIDT RUBIN

Modelo 1918

Bayoneta Suiza para el fusil Schmidt Rubin modelo 1918

Código interno: B 037