CHINA - AKM II - 1975

Fusil Norinco.

Bayoneta China para fusil AKM II Norinco. Modelo 1975.

Código interno: B 066